.:zaczynam od nowa....:24.11.2008

Another "funny" update. Made in realtime almost.

Tylenol

This text will be replaced.:16.11.2008

"Next one... "new old" video - Step Ahead [demo by Harvester]."

This text will be replaced

code : Stefkos
gfx 2d/3d : Cadavar
gfx 2d : Raver
msx : Cactoos
executable version and more info : Step Ahead [pouet.net].:15.11.2008

"New video clip - Premonition."

This text will be replaced

music : cts camera and montage : Jimi'che (aka Tjahzi)
original youtube and some info : Premonition [YouTube]
.:20.3.2008

"Riverwash 2: Project Mayhem!".

Na II edycjê tego c-party w dniach 29-31 sierpnia organizatorzy "wabi±" nas miêdzy innymi pakietem Adobe CS3 Production Suite, ale i tak wiadomo, ¿e nie o nagrody chodzi, je¶li o demoscenie mowa. Dok³adne informacje co , gdzie i jak znajdziecie na oficjalnej stronie http://www.riverwash.info.:20.1.2008

"Senses of Dreams". by Implexy

Ju¿ niebawem uka¿e siê najnowszy album zespo³u IMPLEXY. IMPLEXY to trzech muzyków eksperymentuj±cych z d¼wiêkiem, zafascynowanych muzyk± elektroniczn±, czego efektem s± kompozycje zaprezentowane na "Senses of Dreams". Dodatkowo niepowtarzalny klimat albumu tworzy "¿ywa" gitara elektryczna wplataj±ca siê w ambientowo-chilloutowe przestrzenie. Ten album to co¶ dla s³uchaczy kochaj±cych tak rytm, jak i piêkne, wielop³aszczyznowe melodie. Po ukazaniu siê albumu, zespó³ IMPLEXY planuje koncerty w kraju i za granic±.

Informacje wkrótce na stronie www.implexy.pl


.:18.1.2008

Jest Renoise dla LINUX'a!

Pojawi³a siê w³a¶nie nowa wersja - oznaczona numerem 1.9.1B - tracker'a Renoise. Nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego, gdy¿ do czêstych aktualizacji tego programu zostali¶my ju¿ przyzwyczajeni , gdyby nie fakt, ¿e od tej wersji Renoise dzia³a te¿ (natywnie) w systemie operacyjnym Linux. W jednym z postów na oficjalnym forum programu czytamy, ze ka¿da w miare nowa (1-2 letnia) dystrybucja powinna spe³niaæ wymagania programu.

.:: renoise for linux - howto ::.
- szczegó³owo "co i jak" w systemie linux (by neurotix.com) -
.:10.1.2008

Hole In My Head wydany.

Kolekcja 8 utworów, które powsta³y w ci±gu ostatnich dwóch lat. Sze¶æ utworów, które by³y ju¿ prezentowane (mether 1-3), jak równie¿ dwa zupe³nie nowe sk³adaj± siê na ca³y materia³. Ponad 72 minuty do¶æ mrocznego i cie¿kiego ambientu, który napewno nie spodoba siê wszystkim.

Hole In My Head - w ca³o¶ci do przes³uchania on-line i ¶ci±gniêcia w serwisie Jamendo.
.:3.12.2007

2 edycja KVR Developer Challenge zakoñczona.

W tym roku miejsce 1 dla xoxos'a za zestaw instrumentów generuj±cych d¼wiêki natury. Sounds of Nature to miêdzy innymi wtyczki generuj±ce d¼wiêki deszczu, wiatru, insektów i ptaków, a tak¿e odg³osy burzy. Oczywi¶cie wtyczka ta nie jest jedyn± godn± uwagi propozycj± dla rz±dnych nowych brzmieñ i efektów. Wszystkie plugin'y bior±ce udzia³ w KVR D.C. maj± status freeware. 41 wtyczek, które wziê³y udzia³ w konkursie mo¿na pobraæ bezpo¶rednio ze strony KVR Developer Challenge 2007 (tylko zarejestrowani uzytkownicy ).


.:3.12.2007

MODULES.PL FREESTYLE COMPO zakoñczone.

Wszystkich prezentowanych kawa³ków mo¿na pos³uchaæ on-line na stronie modules.pl. W tym compo Polska na miejscu 1 z kawa³kiem Bo muzyka to czasem wszystko co mam... [ 3.5 MB ]

[ do ods³uchu równie¿ tutaj, w playerku on-line... enjoy! ]
.:3.12.2007

MODULES.PL FREESTYLE COMPO zakoñczone. Wszystkich prezentowanych kawa³ków mo¿na pos³uchaæ on-line na stronie modules.pl. W tym compo Polska na miejscu 1 z kawa³kiem Bo muzyka to czasem wszystko co mam... [ 3.5 MB ]
[ do ods³uchu równie¿ tutaj, w playerku on-line... enjoy! ]


.:19.8.2007

No i sta³o siê!

Mamy rok pañski 2007. Witam na mojej stronie, któr± w koñcu uda³o siê skoñczyæ. Znajdziecie tutaj prawie wszystkie moje kawa³ki, które powsta³y w okresie 2k-2k7. Niebawem, w formie raczej bonus'a dodam nieco bardziej "egzotyczny" stuff, który powsta³ wcze¶niej (95-2k) - to tak, aby Was rozbawiæ. Piêæ lat temu kupi³em sobie ksi±¿ke "HTML 4". Przymierzam siê do zakupu "PHP4Dummies", wiêc napewno w roku 2012 mo¿ecie spodziewaæ siê jakiej¶ prostej ksiêgi go¶ci, a co wiêcej , uwaga - nawet formularza, za pomoc± którego wy¶lecie do mnie mejla! Poni¿ej znajdziecie kilka wiadomo¶ci, które oczywi¶cie do najnowszych nie nale¿±, ale nie wypada, aby strona ¶wieci³a pustk±. Pozdrawiam wszystkich znajomych i... to narazie chyba wszystko.


.:16.8.2007

DR0NE aka METHER #3 - Premiera we Wrze¶niu !

Tak jak w poprzednim wydaniu ponad godzina dzwiêków, w¶ród których ka¿dy napewno znajdzie co¶ dla siebie. #3 równie¿ baaardzo spo¼niona, ale m³ody, który jest odpowiedzialny za mix materia³u zapewni³ nas o tym, ¿e DR0NE we wrze¶niu pojawi siê napewno ! Nie chcia³bym zapeszyæ, ale powiem Wam, ¿e nie tylko NAB zaskoczy Was pozytywnie.


.:12.8.2007

A ten pan, za³o¿y³ sobie blogaaa. To wszystko jest takie fascynuj±ce! Jimi'Che nowak - rêce, które lecz± - spotkanie 11 ! Mo¿ecie poczytaæ m.in. o tym, jak spêdza³o siê czas kilka lat temu, zobaczyæ nowego psiaka Jima i dowiedzieæ siê rownie¿ o tym, ¿e powsta³a strona, któr± w³a¶nie przegl±dacie. Ta ca³a machineria nazywa siê po prostu lanzzzz ;] http://jimiche.blogspot.com


.:20.07.2007

III i I miejsce reprezentacji Polski w C.T.G. MUSIC COMPO 2oo7 ! 13 uczestników, kilka naprawdê dobrych produkcji imho. Osoby zainteresowane mog± przejrzeæ pe³ne wyniki i pos³uchaæ wszystkich utworów (archiwum z mp3, 110 mb). Z mojej strony 2 kawa³ki, których mo¿ecie pos³uchaæ równie¿ on-line. Na tarasie w letni dzieñ - miejsce III [ kategoria "G"], a tak¿e And God Said... Not Yet! - miejsce I [ kategoria "C" ]. Mi³ego odbioru i do us³yszenia w kolejnym compo ( mam nadzieje z wieksz± liczb± osób z Polski).
Get the Flash Player to see this rotator.

LQ.player-64kbps

Get the Flash Player to see this player.

.:2oo7

- C [ 4M ]
- Bo muzyka...
- Na tarasie w letni dzieñ
- And God Said... Not Yet!

.:2oo6

- her0ina [cts & jimi'che]
- 2 worki za ma³o!
- dream - execution (part1)
- dream - the gate (part2)
- dream - where i'm? (part3)
- dream - unknown (part4)
- firewall
- 5 bits trip
- pink winter

.:2oo5

- landscape
- the source - intro
- i can fly 2 - you can fly! ;]
- ucieczka z tropiku [cover]
- oj maluski [cover]
- good bye my friend

.:2oo4

- step ahead [ soundtrack]
- elektronick adventure
- metropolis

.:2oo2

- neuron psychozy
- hypnotic waves


amiga demoscene archive
amiga music preservation
amiscena.org
modules.pl
pouet.net
scene.org
scene.pl
amigaworld.net
polski portal amigowy
exec
amikit
amigasys3
winuae
allien senses demogroup
implexy - music group
new age beats
carmazine
elektro
jammer
maxus
grogon
shyz
kam_
mobby
traymuss
pienia
kryptonim moral
veeroos
voicer
v0yager
xtense
xnme
jimi'che gallery
pawel bednarczyk gallery
kvraudio.com
ctgmusic.com
beatsfactory.pl
buzzchurch.com
buzzmachines.com
buzzupdates.net
bigyo [gens 4 buzz]
renoise.com
madtracker.org
wavosaur [free audio editor]
ahx [amiga]
digiboosterPro [amiga]
hivelytracker [amiga]
ahi-retargetable audio [amiga]
eis.com.pl
magesy.net
audionews.ru
.AMIdemosAVI.
carom3d.com
digitally imported
ulicznik.net
rautemusik
retroreaders.pl
divx.howto.pl
rmvBoard.pl
peb.pl
avaxhome.ws/
softarchive.net//
dobreprogramy.pl

.about me

.: yhmmm! tak, to ja cactoos ;]
.: nazywaj± mnie... marek grabowski
.: urodzony... '81, polska
.: uzale¿niony od muzyki, hmmm... '95
.: da'hoo & new age beats, to dwie rodziny w których aktualnie dzia³am
.: je¶li chodzi o soft... jeskola buzz, renoise [pc], digiboosterpro & ahx [amiga]
.: troche z³omu... maya44, klawiaturka midi & takie tam
.: dodatkowo... maaaasa wtyczek VST/i i banków sf2 [aktualnie tylko free]

need some music or sound fx's ? for demos, games, presentation, www ? let me know...
::@ marek.cts.grabowski@poczta.fm ::gg 2267958 ::ICQ 383227959

|2oo8:.:by:.:CacTooS|


Jamendo : Free musicModules.pl : ONLY THE BEST TRACKED MUSIC!www.ctgmusic.coma l l _ t u n e s || t r a c k e d || b y || s h y z / n a bNawiedzoneStudioNew Age Beats - | chillout | ambient | experimental music |Implexy.plALLien Senses demogroup Website!Plastic Demo Group